Paper Information


Title ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍᠎᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭ᠋ᠤᠨ᠂ ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ — ᠲ‍ · ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰ‍ · ᠣᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲ‍ · ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn