Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ; ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠌ᠯᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠡᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ ᠡ ᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠵᠦ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn