Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠎᠎—20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ(ᠲᠠᠪᠤ)
Creator ᠨ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨᠰᠠᠷᠠ
Keyword ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠲᠠ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ  ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn