Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ; ᠪᠤᠶᠠᠨ
Keyword ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ; ᠳᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ; ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn