Paper Information


Title 13—17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ(ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ) ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠢᠶᠠᠨᠹᠸᠩ
Keyword ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ; ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ; ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ
Abstract 13—17ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ(ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ) ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠰᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn