Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ— ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ》 ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠲᠠᠮᠤᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》; ᠲᠠᠶᠡᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ; ᠬᠣᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ; ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ; ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ》 ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠣᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn