Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ; ᠵᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠢᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn