Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠪᠤᠤ
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠠᠯ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠨ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠨ ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠼᠯᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠳᠡᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn