Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠦᠩ ᠮᠢᠭᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠠ‍ • ᠦᠨ᠋ᠢᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ
Keyword ᠮᠢᠭᠸᠠᠴᠢᠷ; 《ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠋; ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ 《 ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ《 ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠋ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨ᠋ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠰ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠬᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ᠂20 ᠳ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠰ ᠵᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠲᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn