Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠭᠦᠩ ᠮᠢᠭᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠮ‍ᠠ‍ · ᠦᠷᠨᠢᠨ᠋ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠮᠢᠭᠸᠠᠴᠢᠷ; 《ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠭᠦᠩ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠭᠦᠩ ᠮᠢᠭᠸᠠᠴᠢᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠤᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠢᠲᠡᠮ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn