Paper Information


Title 《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠠᠮᠢᠨ
Keyword ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠦᠨ᠌ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤ ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠡᠢᠯᠨᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯᠵ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠋ ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠋᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn