Paper Information


Title ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠰ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ -ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠦᠰᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠺᠢᠨᠤ‍᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠺᠢᠨᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ; ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠢᠨᠤ‍ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn