Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠯᠢᠦ ᠷᠦᠩ ᠵᠧᠨ
Keyword ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠮᠦᠠᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ᠂ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠦᠪᠯᠡᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn