Paper Information


Title 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠳ᠋ᠾᠷᠮ ᠠ ᠬᠦᠦᠰᠢ;《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠤ》; ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠾᠷᠷᠮ ᠠ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠤ》 ᠪᠤᠯ18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn