Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠯ᠂ ᠦᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ; ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠴᠮᠢᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠤᠨ ᠦ ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn