Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ; ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ; ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨ᠋ᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ᠋ᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn