Paper Information


Title ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠯ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ; ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠣᠷᠲᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠌ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn