Paper Information


Title ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠠᠩ ᠮᠦ; ᠯᠢᠦ ᠹᠸᠢ
Keyword
Abstract ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn