Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ》 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠮᠡᠨᠳᠤ
Keyword 《 ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ》;ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ;ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ
Abstract 《ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ》 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ (1)ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ; (2)《ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠨᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ;(3)ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠴᠦᠮ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ;(4) ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ;(5) ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ;(6)ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn