Paper Information


Title ᠰ·ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ《ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠰ·ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ; ᠦᠭᠦᠯᠯᠡᠭᠡ;《ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰ·ᠪᠣᠶᠠᠨᠨᠠᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠂《ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠂《ᠦᠭᠦᠯᠯᠡᠭᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ《ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn