Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯᠵᠠᠪ
Keyword 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》᠋ ; ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ
Abstract 《ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠦᠨᠴᠦ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠨᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn