Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ᠂ ᠮᠢᠨ᠋ᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ
Creator ᠮ‍ · ᠠᠰᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠷᠤᠨᠲ᠋ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠱᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn