Paper Information


Title ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ; ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ
Abstract ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠤ ᠡᠴᠨ ᠦᠶᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠡ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠯ ᠬᠢᠮᠦᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠦᠨ᠋ᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠤᠬᠡᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠬᠤᠡᠢᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn