Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ;《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠪᠠ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠣᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn