Paper Information


Title ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠤᠭᠤᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠴᠢᠨᠦ ᠡ ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠡ ; ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ; ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ
Abstract ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ᠌ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢ᠋ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn