Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Creator 〔ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ〕ᠳ • ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ
Keyword ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ; ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ; ᠦᠩᠭᠡ
Abstract ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn