Paper Information


Title ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ 《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠦᠩ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword 《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ
Abstract ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ 《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠪᠦᠷᠲᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠲᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠦᠰᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn