Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠳᠦᠷᠢ; ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠬᠦᠯᠠᠨ ᠳᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn