Paper Information


Title ᠬᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠣᠳ ᠪᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠩ ᠹᠧᠩ
Keyword ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠩᠨᠠᠨ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠾᠸᠨᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠳ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠡᠳᠤᠷ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠪᠠ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠶᠡᠰᠤᠲᠠᠳ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠢᠢᠳ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠪᠠ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn