Paper Information


Title 《ᠠᠷᠤᠯᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ; 《ᠠᠷᠤᠯᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ》 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠠᠷᠤᠯᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠰᠤᠨᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn