Paper Information


Title ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ;ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ; ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠪᠽᠤᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn