Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ
Creator ᠤ‍ • ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ; ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠪᠤᠷᠢ; ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ
Abstract ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn