Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ
Keyword ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠤᠯ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠋᠌ ᠡ; ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯᠶᠦ᠋ᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠯ ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠡᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠡᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ᠂ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠷᠡ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn