Paper Information


Title ᠬᠠ‍•ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ《ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
Creator ᠨ•ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ; ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
Abstract ᠬᠠ‍•ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ《ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ᠂ᠨᠠᠮᠷᠢᠨᠽᠠᠩᠪᠤ᠂ᠢᠰᠢᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠸᠠᠩᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠲᠤ᠂ᠺᠠᠴᠠᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ᠠ‍•ᠮᠤᠰᠲᠶᠸᠷᠲ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn