Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ--ᠫ᠂ᠰ᠂ ᠫᠠᠯᠯᠠᠰ ᠤᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠠ‍᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ
Keyword ᠫ᠂ ᠰ᠂ᠫᠠᠯᠯᠠᠰ; ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠲᠸᠺᠰᠲ; ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ
Abstract 《ᠫᠠᠯᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠵᠢᠴᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn