Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ᠋;ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠃ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠬ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠌ ᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn