Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ; ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠰ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠨᠳᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠶᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn