Paper Information


Title ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠩᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ; 《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠩᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》; ᠭᠡᠰᠡᠷ
Abstract ᠤᠳᠬᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠠᠩᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》 ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯ ᠡᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠯᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn