Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠢᠭ᠌ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠢᠭ᠌; ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠢᠭ᠌; ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠤ ᠺᠤᠳ᠋
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠢᠭ᠌ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠢᠭ᠌᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠢᠭ᠌᠂ ᠰᠡᠢ᠌ᠯᠤᠮᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤᠨᠢ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠢᠭ᠌》ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠶᠢᠨᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠲᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠡᠳᠤ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠎
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn