Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠸᠰᠸᠷᠠᠢᠵᠠᠪ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
Abstract ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠨᠢᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn