Paper Information


Title ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠡ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠴᠤᠯ ᠭᠤᠤ ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠡᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠡ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠡ ᠴᠠᠷ ᠡ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn