Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〕ᠠ‍᠂ᠴᠠᠩᠳᠤᠠᠠᠶᠤᠰᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Abstract ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠤᠪᠲᠠᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn