Paper Information


Title ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ— ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠠᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ; ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯ; ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠴᠦᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠢ1669ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠬᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn