Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ
Creator ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ; 《道场》᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 《ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《道场》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn