Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ; ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ  — ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠮᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠧᠷ᠂ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠢᠯᠡᠯᠡᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn