Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠢ ᠯᠡᠨ
Keyword ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ; ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠨᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠢ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn