Paper Information


Title ᠤᠳᠬ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷᠳᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠩ • ᠰᠡᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1998年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn