Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ 《ᠦᠷᠪᠦᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ》 ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠡ‍᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠴᠤᠭᠲᠤ
Keyword ᠦᠷᠪᠦᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠦᠷᠪᠦᠬᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ》 ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn