Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ; ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭ ᠤᠪᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠷ ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠡᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn