Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠠᠢᠮᠸᠢ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠲᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠲᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯ 》ᠪᠣᠶᠣ《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠨᠡᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠠᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯᠲᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠲᠦᠯ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠯᠲᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭᠡᠯᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn